EN || RU || DE

Procesní plynový chromatograf MAG P

Online analýza složení plynných produktů s následným výpočtem z jejich fyzikálně-chemických vlastností, včetně výhřevnosti, relativní a absolutní hustoty, kompresibilitního faktoru, Wobbeho indexu (v souladu s ISO 6976), Metanoveho čísla, dolní mezí výbušnosti LFL (lower flammability limit, Dolní mez výbušnosti je dolní mez rozsahu výbušnosti). horní mezí výbušnosti UFL (upper flammability limit, Horní mez výbušnosti je horní mez rozsahu výbušnosti).


Princip měření: kontinuální.

Po vnesení přesně stanoveného množství plynného vzorku na separační kolonu je vzorek rozdělen (separován) na složky pohybující se kolonou různou rychlostí.

Na výstupu z detektoru je chromatogram, kde časová posloupnost udává druh složky a velikost plochy impulsu její koncentraci v měřeném vzorku.

Analyzované komponenty a dosahy měření:

BRK Technologies s.r.o.
SPOLEČNOST

O společnosti
Kontakty
Reference
Nová pracovní místa
INŽENÝRING

Projektování
Dodávky a inženýring
AUTOMATIZACE

Automatizace
ANALYZÁTORY

Procesní plynové chromatografy MAG
Procesní plynové chromatografy MAG P
Downloads
PLYNÁRENSTVÍ

Regulační stanice plynu
Systemy pro analýzu plynů
Akustická kamera pro detekci úniku plynů
VODÍK

Pyrolýza metanu pro obohacování zemního plynu a bioplynu vodíkem
ENERGETIKA

Energetika
EX

Zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
FITINKY

Fitinky, Ventily, Filtry
Internetový obchod
Konverter fitinků
MODULÁRNÍ

Technologické kontejnery
Modulární Laboratoře